برنامه ریزی حرکت به سمت بهبود بر اساس فرصتهای شناسایی شده در ممیزی فناوری اطلاعات

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 15:11   کد : 55


آقای شباهنگ سلیمانی - خانم مینا سادات فرخی
موضوع مقاله: برنامه ریزی حرکت به سمت بهبود بر اساس
فرصتهای شناسایی شده در ممیزی فناوری اطلاعات
( مورد کاوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران )
دریافت مقاله
دریافت پاورپوینت