افزایش ظرفیت کارفرمایی دولت در توسعه دولت الکترونیکی از طریق مشارکت بابخش خصوصی در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری؛ مطالعه موردی طرح توسعه خدمات الکترونیکی در استان گیلان

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 14:34   کد : 49


آقای مرتضی احمدی و محمد حسین زاده
موضوع مقاله: افزایش ظرفیت کارفرمایی دولت
در توسعه دولت الکترونیکی از طریق مشارکت با
بخش خصوصی در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری؛
مطالعه موردی طرح توسعه خدمات الکترونیکی در استان گیلان

دریافت PDF