حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد کسب شایستگی اعتماد

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 14:30   کد : 48


 آقای عباسیان
موضوع مقاله: حاکمیت فناوری اطلاعات
با رویکرد کسب شایستگی اعتماد

دریافت PDF