برون سپاری خدمات در حوزه فناوری اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی نفتی: انتخاب یا ضرورت، مطالعه موردی برون‌سپاری خدمات ارتباط ماهواره‌ای شرکت ملی حفاری

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 12:13   کد : 44


آقای علی دقایقی و آقای صاحب آقا جری
موضوع مقاله: برون سپاری خدمات در حوزه فناوری اطلاعات
بنگاه‌های اقتصادی نفتی: انتخاب یا ضرورت، مطالعه
موردی برون‌سپاریخدمات ارتباط ماهواره‌ای شرکت ملی حفاری
ایران

دریافت PDF