چالش هاي مرتبط با كنترل هاي داخلي در طرح هاي مشاركت عمومي خصوصي فناوري اطلاعات و ارتباطات

تاريخ : هجدهم دی 1395 ساعت 10:05   کد : 10201


سهيل مظلوم و رويا حسنيان
موضوع مقاله: چالش هاي مرتبط با كنترل هاي
داخلي در طرح هاي مشاركت عمومي خصوصي فناوري
اطلاعات و ارتباطات
دريافت فايل PDF